Medlemsbetingelser

§1. Medlemskabet:
Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskab opkræves et gebyr efter gældende takst. Et medlemskab kan varigt overdrages til en anden person, som ikke har været medlem af Power For Life inden for de sidste 6 måneder, mod at betale Power For Life's gældende gebyr herfor. Benyttelse af medlemskabet af den anden person kan først ske, når overdragelsen er registreret af Power For Life, og gebyret for overdragelsen er betalt. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Power For Life. Det er medlemmets ansvar, at Power For Life til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§1a. Studerende:
Personer med et studiemedlemskab er forpligtet til at fremvise gyldig dokumentation, når Power For Life forlanger det. Ved manglende dokumentation stiger medlemskabet til Power For Life’s gældende normalpris uden yderligere varsel.

§1c. Firma:
Personer med firmamedlemskab er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelsen, når Power For Life forlanger det. Ved manglende dokumentation stiger medlemskabet til Power For Life’s gældende normalpris uden yderligere varsel. Det samme gør sig gældende, såfremt aftalen mellem virksomheden og Power For Life ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører.

§2. Varighed:
Medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter, indtil de opsiges i henhold til § 7. 

Da Power For Life ikke pålægger medlemskaberne/klippekortene oprettelsesgebyrer, administrationsgebyrer og andre skjulte gebyrer, er det ikke muligt at få medlemskaberne/klippekortene sat i bero midt i en betalingsperiode.

§3. Betaling:

Ved oprettelse af et kontantmedlemskab forudbetales beløbet for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et medlemskab med "Automatisk trækning" tilmeldes aftalen via dankort eller visadankort. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt. Hvis Power For Life er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Power For Life’s gældende takster.

Medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning er fritaget for moms.

§4. Betingelser for automatisk trækning

Medlemmer hos Power For Life kan selv tilmelde sig automatisk trækning af abonnementer ved login på powerforlife.dk. Ved tilmelding til automatisk trækning accepterer medlemmet, at Power For Life automatisk må trække den oplyste abonnementspris på det oplyste betalingskort.

Når et medlem tilmelder/ændrer sit abonnement til automatisk trækning, fremsendes ved bekræftelse en kvittering til den mailadresse, som kunden har oplyst på sin profil.

Det er medlemmet eget ansvar at sikre, at korrekte kontokortoplysninger er oplyst. Abonnementet vil ikke blive fornyet, såfremt medlemmet skifter kort/kortet er blevet lukket. Der vil blive fremsendt en mail til medlemmet om, at abonnementet ikke fornyes, og at kontokortoplysninger skal opdateres.

§5. For sen betaling:
Betales den løbende ydelse ved et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Power For Life ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Power For Life forbeholder sig retten til at straksopkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte Power For Life’s faciliteter, indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§6. Prisændringer:
Prisændringer meddeles individuelt til medlemmet senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at beholde sit medlemskab som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 7.
Børnemedlemskaber stiger til den på det tidspunkt gældende pris for fuldtidsmedlemskaber, når barnet fylder 15 år. Dette sker uden forudgående varsel.

§7. Opsigelse af medlemskaber:
Medlemskaber, der er tilknyttet "Automatisk trækning" kan til enhver tid opsiges. Den automatiske trækning sker 10 dage før udløb, og det skal også være inden den tid, medlemskabet opsiges. Opsigelse sker på medlemmets egen side under "Mine abonnementer", og det er medlemmets eget ansvar at få det sagt op.

Medlemskaber, der ikke er tilknyttet "automatisk trækning", skal opsiges inden udløb af gældende periode ved personlig henvendelse i Power For Life’s center, via brev eller via e-mail til info@powerforlife.dk. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centret eller posthus.

Opsiges et kontantmedlemskab før aftaleperiodens udløb, refunderes beløbet for de uudnyttede måneder ikke.

§8. Umyndige medlemmer:

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

§9. Helbredstilstand og personskade:
Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår i Power For Life’s lokaler eller i forbindelse med et arrangement uden for centret (eks. løbehold, deltagelse i konkurrencer, udendørs fitness eller lignende events arrangeret af Power For Life eller på et Power For Life-hold). Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med Power For Life. Power For Life tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10. Værdigenstande:
Opbevaring af værdigenstande hos Power For Life er på eget ansvar. Power For Life bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§11. Ordensregler:
Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Power For Life’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Power For Life kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§12. Afmelding af reservation:
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal reservationen afbookes senest 1 time før starttidspunktet. Såfremt et medlem; 1) ikke afbooker en holdreservation til tiden eller fremmøder på holdet, eller 2) ikke melder afbud før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af Power For Life, opkræves medlemmet et gebyr på 50 kr. Betales gebyret ikke, pålægges et rykkergebyr efter gældende takst. Falder denne betaling heller ikke inden for 10 dage, har Power For Life ret til at lukke medlemskabet uden varsel, så booking af hold ikke kan foretages, før udeståendet er betalt.

§13. Udelukkelse af medlem:
Power For Life kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af Power For Life’s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt Power For Life ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet gentagne udlån af medlemskab og racistiske udtalelser i Power For Life.

§14. Ændring af medlemsbetingelser:
Power For Life kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 6. Power For Life har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§15. Medlemsinformation:
Når et medlem opretter sig i Power For Life's bookingsystem, accepteres det ligeledes, at e-mailadressen benyttes til brug for udsendelse af forskellig medlemsinformation via bookingsystemets beskedmodul. Dette sker uanset om medlemmet er aktiv eller passiv. Sletning af medlemoplysningerne i bookingsystemet sker ved henvendelse til Power For Life på e-mail info@powerforlife.dk, hvorefter sletning af alle oplysninger bekræftes.

§16. Nyhedsbreve:
Når et medlem vælger at takke ja til at modtage Power For Life’s elektroniske nyhedsbrev samtykkes der samtidigt til, at Power For Life må gemme og anvende information om brug af medlemskabet til at sende relevante servicemails.

Power For Life | Bremårevej 15, 8520 Lystrup | +45 2546 1653 | info@powerforlife.dk | Cvr.: 33405340

This website, www.powerforlife.dk, is owned and operated by Pernille Ryge Koch, licensed members of the Zumba Instructor Network.
Please visit my profile here.